Činnosť notára

Notár je verejný činiteľ, ktorý je štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku.

Notár spisuje a vydáva verejné listiny o právnych úkonoch. Ide najmä o dvojstranné právne úkony ako sú zmluvy a dohody, jednostranné právne úkony ako závety a vyhlásenia. Notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva osvedčenia o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia), o pravosti podpisu na listine (Iegalizácia), o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, o protestácii zmeniek, o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, o tom, že je niekto nažive, o vyhlásení o vydržaní, o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom a osvedčenie o iných skutočnostiach. Notár pri osvedčovacej činnosti nezodpovedá za obsah právneho úkonu, zodpovedá len za správne a pravdivé opísanie osvedčovaných skutočností.

Medzi ďalšie možnosti využitia služieb notára patria konania o úschovách. Notár prijíma do notárskej úschovy listiny ako sú závety, peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal za určitých podmienok určitému príjemcovi, ako aj peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu. Miestna príslušnosť notára nie je daná, to znamená, že klient notárskeho úkonu sa môže rozhodnúť pre ktoréhokoľvek notára. Výnimkou je konanie o dedičstve, v ktorom je notár poverený príslušným súdom, aby ako súdny komisár vykonal úkony a prejednal dedičstvo.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým a právnickým osobám poskytovať právne rady, spisovať iné listiny, vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak.

I. Notárska činnosť je:

1. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

Ide o notárske zápisnice o zmluvách,  závetoch,   exekučných  tituloch a iných právnych úkonoch.
Notárske  listiny  (notárske  zápisnice,   ich odpisy, doložky o osvedčení správnosti odpisu, pravosti podpisu) sú verejnými listinami.
Verejné listiny majú zvláštnu dôkaznú silu spočívajúcu v tom, že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera.
Verejné listiny teda potvrdzujú, ak nie je dokázaný opak, pravdivosť toho, čo je v nich potvrdené, alebo osvedčené.

 • zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpne, darovacie a zámenné zmluvy, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva)
 • zmluvy o zriadení a zrušení vecného bremena
 • dohody o zúžení, rozšírení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a o jeho vyporiadaní
 • vyhlásenia povinných osôb podľa § 41 Exekučného poriadku (exekučné tituly)
 • právne úkony v obchodných veciach (zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, rozhodnutia jediného spoločníka a jediného akcionára)
 • závety a listiny o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov

2. osvedčovanie právne významných skutočností

Ide najmä o osvedčenia:

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácii zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní
 • o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
 • o iných skutočnostiach

3. konanie vo veciach notárskych úschov

Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy listiny najmä závety), peniaze a cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi. Ďalej ide o úschovu peňazí, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.
Prijatie peňazí do úschovy je praktické najmä v prípadoch, kedy sa pri odplatnom prevode nehnuteľnosti skladá po uzavretí zmluvy kúpna cena do notárskej úschovy s tým, že bude vydaná predávajúcemu po vydaní rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra. Ďalej pôjde o prípady, ak sa zložiteľ svojim vyhlásením vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, potom s týmito peniazmi nakladá notár podľa úpravy, ktorá je obsiahnutá v zmluve alebo v osobitnom predpise.

4. úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

Ide o úkony notára súvisiace s notárskymi centrálnymi registrami, ktoré podľa zákona, resp. iného všeobecne záväzného právneho predpisu vedie Notárska komora Slovenskej republiky ako súčasť jej Centrálneho informačného systému.

Podľa Notárskeho poriadku ide o:

 • Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo)
 • Notársky centrálny register závetov (NCRza)
 • Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)
 • Notársky centrálny register dražieb (NCRdr)
 • Notársky centrálny register listín (NCRls)
 • Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz)
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop)

II. Činnosť súdneho komisára

 • konanie o dedičstve na základe poverenia súdom

III. Poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín

 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
 • výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach
 • zastupovanie v katastrálnom konaní a v konaní o zápise do obchodného registra

 

Radi Vám dokážeme, že návšteva notára môže byť príjemná a ušetríme Vaše peniaze.