Odmena

Výšku odmeny za úkony v notárskej činnosti stanovuje jednotne pre všetkých notárov štát vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov. Odmena notára je určená pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu. Notársky poplatok u notára pozostáva zo samotnej odmeny a náhrady hotových výdavkov notára, ale taktiež z odmeny NK SR a odmeny a náhrady hotových výdavkov CIS, a zvyšuje sa o DPH, ktorej platcom je každý notár. Z tohto dôvodu je vhodné sa informovať o poplatku za konkrétny úkon na notárskom úrade.

Sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť

Položka A

Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:

1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2 alebo o osvedčenie iných skutkových dejov      alebo osvedčenie o vyhlásení:
- z prvých 3 319,39 eura základu 1 %
- z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu0,7 %
- z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu 0,5 %
- z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu0,3 %
- z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu0,1 %
- z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura 0,05 % najmenej 16,60 eura

Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami. 66,39 eura

2. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov 26,56 eura
3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení. 49,79 eura
4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb. 165,97 eura
5. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive. 13,28 eura
6. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje. 1,33 eura
7. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra
    určených právnických osôb.23,24 eura
8. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach
    obchodného registra podľa osobitných predpisov 13,28 eura

Položka B

1. Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici. 16,60 eura
2. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje. 1,33 eura

Položka C

1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej
     odpis alebo fotokópia sa osvedčuje. 1,33 eura
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine,
     za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje. 2,66 eura
3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis. 1,99 eura

Položka D

1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rukopisom prevoditeľného cenného papiera, za      každý protestovaný papier:
- z prvých 3 319,39 eura základu 1 %
- z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu 0,5 %
- z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu 0,3 %
- z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu 0,1 %
- z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu 0,05 % najmenej 66,39 eura

Suma nad 663 878,38 eura sa do základu nezapočítava.

2. Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov. 16,60 eura

Položka E

1. Ak ide o listinu. 26,56 eura
2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze:
- pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura 23,24 eura
- pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura eura vrátane 49,79 eura
- pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane 99,58 eura
- pri základe nad 33 193,92 do 331 939,19 eura vrátane 165,97 eura
- pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura 331,94 eura
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami. 33,19 eura

Položka F

1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú, aj začatú hodinu. 1 euro
2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol. 3,32 eura

Položka G

1. Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice
     za každú, aj začatú stranu vydaného textu. 1,99 eura

Položka H

1. Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú,aj začatú stranu vydaného textu. 1,99 eura

Položka I

1. Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov. 3,32 eura

Položka J

1. Za registráciu záložného práva, v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej       pohľadávky:
- pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura 33,19 eura
- pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane 49,79 eura
- pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane 82,98 eura
- pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane 116,18 eura
- pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura 182,57 eura
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami. 33,19 eura
2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré
     ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv. 16,60 eura
3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv
     do Notárskeho centrálneho registra záložných práv. 3,32 eura

Položka K

1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb. 16,60 eura
2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb. 9,96 eura

Položka L

1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín
     za každú, aj začatú stranu uloženého textu. 1,33 eura
2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny
     do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu:
- na dobu kratšiu ako štrnásť dní 1,33 eura
- na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov 1,99 eura
- na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov 2,66 eura
- na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka 3,32 eura
- na dobu od jedného roka do troch rokov 3,98 eura
- na dobu neurčitú 4,65 eura
3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho
     archívu listín. 6,64 eura
4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín. 6,64 eura

Položka M

Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10% hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, može byť odmena dohodnutá v zmluve .".